Telefon informatii: 0252-395190

Concurs Inspector Asistent - Compartiment Financiar - Contabil

Miercuri, 26 Septembrie 2018 17:36 Scris de 

 Primăria Comunei Braniștea, județul Mehedinți organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant aferent funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, după cum urmează:

 1. A.     Denumirea funcției publice: Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar-Contabil;
 1. B.      Probele pentru concurs:
  1. Selecția dosarelor de înscriere;
  2. Proba scrisă;
  3. Interviul.
 1. C.      Condiții de participare la concurs
  1. 1.      Condiții generale:

Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare și anume:

a)       are cetățenia română și domiciliul în România;

b)      cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)       are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d)      are capacitate deplină de exercițiu;

e)      are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)        îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g)       îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; 

h)      nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice; 

i)        nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)        nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. 2.      Condiții specifice:

a)      Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

b)      Condiții de vechime: minim 1 an vechime în specialitatea studiilor

 1. D.     Condiții de desfășurare a concursului:
  1. 1.       Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs: în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României (ultima dată de depunere a dosarelor de înscriere la concurs – 15 octombrie 2018, orele 1600.
  2. 2.       Selecția dosarelor: maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  3. 3.       Data probei scrise: 24 octombrie 2018, ora 1000 – la sediul Primăriei Comunei Braniștea;
  4. 4.       Interviul: 26 octombrie 2018, ora 1000 – la sediul Primăriei Comunei Braniștea
 2. E.      Bibliografie:
  1. Constituția României;
  2. Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale;
  3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici;
  4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcționarilor publici;
  5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
  6. Legea nr. 82/1991 a contabilității;
  7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite și taxe locale;
  8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
  9. Ordinul nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Toate aceste legi actualizate până la data de 15 octombrie 2018.

 1. F.      Acte obligatorii la dosarul de înscriere la concurs:
  1. Formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă și după caz, în specialitate – număr pagini;
  5. Cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
  6. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. Declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele în original care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 1. G.     Informații suplimentare:

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Braniștea, la numărul de telefon / fax 0252395190 și pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

 

 

Primar,

I. Marin

Citit 1764 ori
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)