Telefon informatii: 0252-395190

Examen de promovare în grad profesional superior

Miercuri, 26 Ianuarie 2022 14:49 Scris de 

Anunț examen promovare în grad profesional

 

Primăria Comunei Braniștea organizează în data de 28.02.2022, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituției din str. Mihai Viteazul, nr. 20, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul instituției.

            Funcția publică de execuție pentru care se organizează examenul în grad profesional imediat superior este:

Funcția publică de execuție deținută

Funcția publică de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în grad

Compartimentul

Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Inspector, clasa I, grad profesional principal

Financiar-Contabil

  1. I.               Desfășurarea examenului

Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se organizează la sediul Primăriei Comunei Braniștea, județul Mehedinți, str. Mihai Viteazul, nr. 20, în data de 28 februarie 2022 – proba scrisă și interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise .

 

  1. II.             Calendarul examenului

Examenul constă în trei etape:

  1. Selecția dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen ;
  2. Proba scrisă va avea loc în data de 28.02.2022, ora 1000, la sediul Primăriei Comunei Braniștea, județul Mehedinți, str. Mihai Viteazul, nr. 20 ;
  3. Proba interviu va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise .
  1. III.            Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

Sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-       să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

-       să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

-       să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

  1. IV.           Dosarul de înscriere la examen

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 27.01.2022 – 16.02.2022, și conține în mod obligatoriu:

-       copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează

-       copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

-       formularul de înscriere.

 

 

Primar,

I. Marin

 

 

BIBLIOGRAFIE

la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Braniștea

-       Constituția României, republicată ;

-       Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

-       Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările i completările ulterioare ;

-       Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-       Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

-       Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare;

-       Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora;

-       Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

-       Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Primar,

I. Marin

Ultima modificare Miercuri, 26 Ianuarie 2022 14:50
Citit 773 ori
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)