Telefon informatii: 0252-395190

Legislatie

Joi, 08 August 2019 15:49

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau  instituției publice:

 Codul Civil;
 Codul de Procedură civilă;                                                      
 Codul Penal;                                                                          
 Codul de Procedură Penală;                                                  
 Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale;                                                   
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;                                                              
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;
 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
 HG nr. 250/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a Legii 10/2001.
 Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
 Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
 Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare;
 Constituţia României;
 OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001; 
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
 Legea nr. 18/1991 fondului funciar;
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
 Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;
 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
 Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001;
 Legea nr. 383/2013 a apiculturii;
 Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 Jurisprudenţă CEDO;
 Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ.

Publicat în Prezentare

Registre si informari

Joi, 08 August 2019 14:34

Lista registrelor si informarilor publice ale Primariei si Consiliului Local Branistea:

Publicat în Alte documente

Informatii generale

Vineri, 05 Mai 2017 12:18

Suprafața: 3118,10 ha Intravilan: 154,14 ha Extravilan: 2963,96 ha

Gospodarii: 739 Nr. locuinte: 848 Nr. gradinite: 2 Nr. scoli: 2

Conform recensământului efectuat în 2011, populația Comunei Braniștea se ridică la 1.827 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.241 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (94,2%). Pentru 5,8% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,98%). Pentru 5,8% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Numele localitatilor aflate in administratie: Braniştea, Goanţa

Activitati specifice zonei: agricultură, cultură mare, legumicultură în câmp şi în spaţii protejate, creşterea animalelor

Facilitati oferite investitorilor: captare şi îmbuteliere apă plată, exploatare balastieră

Publicat în Prezentare